هسته گیر دستی میوه

هسته گیر اهرمی میوه اهرم فنری قابل برگشت ارتفاع سنبه قابل تنظیم پایه میوه قابل تعویض سنبه قابل تعویض ارتفاع…

تماس بگیرید